Connecting...

Back to results list

Branch Manager Stara Zagora

Location: Stara Zagora Salary: Salary Negotiable
Sector: Engineering Job Type: Permanent
Shift Type: N/A Applications: 1
Posted: 3 months ago Reference: 3110672
Нашият клиент, водещ вносител за българския пазар на земеделска търси висококвалифициран и мотивиран кандидат за позицията : „Ръководител филиал“ – гр- Стара Загора

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност по осъществяване на продажби на машини (нови и употребявани) и обслужване на клиенти – сервиз и резервни части във филиал Стара Загора, спрямо заложените планове.
2. Ръководи, контролира и подпомага дейността на екипа в поверения му филиал, спрямо стратегическите и оперативни цели на фирмата.
3. Участва активно в проучване на пазара, с цел събиране и ползване на актуална информация за: пазарни ниши, възможности за продажби, потенциални и настоящи клиенти, клиентски нагласи и потребности, конкуренция.
4. Следи състоянието на пазара и изготвя периодични месечни отчети/ предложения/идеи за подобряване предлагането на продуктите и услугите.
5. Обобщава търговска и сервизна информация, свързана с дейността на филиала.
6. Участва в клиентски демонстрации, панаири, изложения и инициативи, свързани с търговското представяне на Дружеството, включително в тяхното планиране и организиране.
7. Следи и отговаря за изпълнение на плановете за продажби, както и за търсене на възможности за увеличаване на продажбите на филиала.
8. Следи и отговаря за работата, свързана със сервизното и техническо обслужване на машини, както и за търсене на възможности за увеличаване на продажбите на филиала (сервизни услуги, машини, части).
9. Контролира осъществяването на ремонтите и сервизирането на земеделската техника на поверения му сервизен екип.
10. Идентифицира потенциални клиенти и води преговори. Договаря условия и извършва сделки по продажба на продуктите и услугите на фирмата, в рамките на дадените му/й предварително правомощия.


ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за реализиране на продажбите на филиала според планираните обеми, както и за търсене на възможности за увеличаване на продажбите на филиала.
2. Носи отговорност за точното изготвяне на оферти, анализи, справки, становища и отчети за реализираните продажби.
3. Отговаря за опазването на собствеността на филиала и на Дружеството като цяло, и ефективното й използване.
4. Отговаря за трудовата дисциплина и реда във филиала, следи и отговаря за качеството на работа на преките си подчинени.
5. Отговаря за изграждането и поддържането на добрия имидж на фирмата пред клиентите.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
• Образование: висше техническо или икономическо образование, образователна степен бакалавър, специалност в областта на селскостопанската техника.
• Професионален опит: минимум 3 години опит на сходна управленска длъжност в търговско дружество.
• Компютърна грамотност: основен пакет офис приложения, специализиран софтуер за отчитане на търговски дейности, опит в работата с електронни каталози
• Задълбочени технически познания в областта на селскостопанската техника.
• Много добро владеене на немски и/или английски език е задължително.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА
• Умения за вземане на решения
• Отлични комуникативни умения. Умения за водене на преговори и за убеждаване.
• Умения за работа в екип.
• Лидерски умения – ръководене и мотивиране на екип, решаване на конфликти, управление на трудовото представяне и др.
• Умения за поставяне и налагане на цели и задачи, делегиране на права и търсене на отговорност (осъществяване на контрол).
• Умения за планиране и организиране на процеси, както и за изпълнението и реализацията на цялостни проекти и задачи.
• Лоялност, честност коректност и прозрачност в работата. Най-високо ниво на конфиденциалност.
• Способности за поемане на отговорност.
• Устойчивост на стрес и добър самоконтрол при справяне с извънредни ситуации.


Ние Ви предлагаме:
• Отлично възнаграждение;
• Сигурна и стабилна работна среда;
• Възможност за професионално развитие;
• Динамична и предизвикателна работа;
• Отлични условия на труд;

Необходими документи за кандидатстване:
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата
подробна автобиография.
Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.Similar jobs